ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Ιστοσελίδα https://www. shop.isolve.gr (εφεξής «iSolve») προσδίδει εξαιρετική σημασία στο σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και επιθυμεί τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την περιαγωγή σας σε αυτήν. Προκειμένου να πετύχει αυτό τον στόχο, το iSolve συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.

Η παρούσα  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στο να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δεδομένων που μπορεί να παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή λόγω της αλληλεπίδρασης της με άλλους ιστότοπους.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.

Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην εξέταση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να γνωρίζετε το εάν, πώς, τι και γιατί χρησιμοποιούμε δεδομένα σας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το iSolve δραστηριοποιείται στο χώρο της εισαγωγής και πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών όπως και εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης παρέχει υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού, τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών επισκευών. Τέλος παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Το iSolve (στο εξής αναφερόμενη και ως η «Εταιρεία») δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου της και των πελατών της.

Θέλουμε να είμαστε εκ των προτέρων σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματά σας, όπως αυτά απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας ή σχετικά με τη συλλογή άλλων στοιχείων από τον ιστότοπο, δηλώνουμε ότι εμείς είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στην ιστότοπο μας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το iSolve διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Κάνουμε κάθε τι δυνατό προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω αυτού του ιστοτόπου.

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση αγορών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.shop.isolve.gr.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό μέλους. Εφόσον επιθυμείτε την είσοδό σας στο κατάστημα μέσω Facebook, παρέχετε (όπως αναφέρεται και στο ξεχωριστό αναδυόμενο παράθυρο) εξουσιοδότηση προς τον ιστότοπό μας προκειμένου να αποκτήσει τα ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία σας. Επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας, θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωσή της.

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ – COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies, άλλες τεχνολογίες και μοναδικά αναγνωριστικά διαφήμισης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά σας και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για τον περιορισμό του αριθμού των διαφημίσεων, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής μας καμπάνιας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τη νομιμοποιητική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίαςΠαράδοση παραγγελίαςΕκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας
Αποστολή στοιχείων εξέλιξης της παραγγελίας μέσω email, sms.Εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας
Aποστολή newsletterΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Aποστολή διαφημίσεών μαςΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Πληροφορίες σχετικές με πληρωμή (δεν αποθηκεύονται στα συστήματα μας)Λήψη πληρωμής και επιστροφή χρημάτωνΕκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας
Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.Βελτίωση του ιστότοπου μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα)

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για τον Ιστότοπο, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).

 

Στατιστικοί λόγοι και Bελτίωση του ιστότοπού μας

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Με την πλοήγησή σας ή την εγγραφή σας ως μέλους στον ιστότοπό μας ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μας παρέχετε την ειδική συγκατάθεσή σας:

 

 • Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση, για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την από μέρους μας αποστολή ενημερωτικών δελτίων/newsletters για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται τόσο στο φυσικό μας κατάστημα όσο και στο e-shop μας, αφού προηγουμένως μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας. Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε με σχετικό σας αίτημα. Σας γνωστοποιούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι χρήστες του shop.isolve.gr ή/ και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές σας μαζί μας και κατά συνέπεια διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστες ή/και ολοκληρωθεί η οποιαδήποτε συναλλαγή σας με την εταιρεία μας.

OΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Καταρχήν, τα προσωπικά σας δεδομένα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά το shop.isolve.gr, στο πλαίσιο όμως των νόμιμων υποχρεώσεών μας μοιραζόμαστε κάποια δεδομένα σας με τους κάτωθι έμπιστους αποδέκτες:

 • Φυσικά καταστήματα και εν γένει διαφορετικές οντότητες της επιχείρησης.
 • Εταιρείες που συμβάλλουν στην εκτέλεση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, οι αποθήκες, οι συσκευαστές παραγγελιών και οι εταιρείες  αποστολής και παράδοσης.
 • Επαγγελματίες πάροχους υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ, διαφημιστικοί συνεργάτες και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της επιχείρησής μας.
 • Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα “Διεθνείς μεταφορές δεδομένων’’.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας, ήτοι όσο διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την  παροχή των υπηρεσιών μας ή σε περίπτωση οποιασδήποτε επαφής μπορεί να έχετε με τηνομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Τμήμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αγορών.

 

Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση  νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν στον ιστότοπό μας οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ή τις οποίες υποβάλλουν για δημοσίευση στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, ανά τον κόσμο. Δεν μπορεί ο ιστότοπος να αποτρέψει τη χρήση, ή την αθέμιτη χρήση, των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του τυχόν εκτελεστικού Ελληνικού νόμου και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση σε ότι ο νόμος ορίζει.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Οι ανήλικοι χρήστες/ επισκέπτες του ιστότοπού μας δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον ιστότοπό μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο, τότε ο ιστότοπος δε φέρει ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, οι αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής κάρτας, την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία ή την πληρωμή στην εταιρεία διανομής της παραγγελίας, οπότε και τεκμαίρεται ότι οποιαδήποτε αγορά λάβει χώρα από τυχόν ανήλικο γίνεται υπό την υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου και κατόπιν συγκατάθεσης του τελευταίου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,  
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας  
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας  
 • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία  
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. 

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν τον ιστότοπο στο ακόλουθο τηλέφωνο: 210-8993465 καθώς και στην ειδική φόρμα επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας ή στο email: info@isolve.gr .

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα μας δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Ο κάθε χρήστης είναι ο ίδιος υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητείται από τον ιστότοπό μας να κοινοποιήσετε τον κωδικό σας αυτό (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης  στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ιστότοπός μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).  Σε περίπτωση πάντως που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας, όπως ενδεικτικά λόγω τηλεφωνικής παραγγελίας, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς χρήση αυτών αποκλειστικά και μόνον για την αποπληρωμή της παραγγελίας σας, ενώ η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει καθόλου τα στοιχεία αυτά.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών με email στο: info@isolve.gr ή τηλεφωνικά στο 210-8993465.

Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Ιστοσελίδα shop.isolve.gr ή για την καταγγελία πιθανής παραβίασης δεδομένων, οι Πελάτες μπορούν να  απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ιστότοπος επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπό μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιευτούν στους όρους της.

 

Επιπλέον:

Email: info@isolve.gr 

Η Εταιρεία:

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:
“ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ”

Έδρα:
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 109, ΒΑΡΗ, 166 72

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 899 3465
ΑΦΜ:154970756, ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ: 140475503000